HAMBARUN VASARALA [WWW.KEEPVID.COM] LYRICS

Hambarun vasarale chate java gay..
tava male tichya madi diste mazi may ,disti mazi may
Aya bayya sagat hotya java hoto tanha ,
dushkalat maycha maza patla hota panha,
Pitha mandi pani takun pani male pajat jay..
tava male pitha mandi diste mazi may,
Hambarun vasarale chate java gay..
Kanaya kata vechayala may jayi rani;
Payat tichya nase vahann phire anvani .
Katya kutya are katya kutyala hi mant nase tiche pay
Tava male Katya mandi disti mazi may..Disti mazi may...
Hambarun vasarale chate java gay..
Bap maza maychya mag roj lave tumannn
Bas zala shishan gheuti hati kammmm
aag shikun shahan.. shikun shahan kuth Mota Master honar hay
Tava male Master mandi disti mazi may
Hambarun vasarale chate java gay..
Daru piun java mari mayle maya baap
Thar thar kape un lage tile dhak
Kasayachy Kasayacha davanile badli jasi gay
Tava male Gayi mandi disti mazi May dipsti Mazi May
Hambarun vasarale chate java gay..
An bolta bolta ekada tichya dola aal pani
Sang mahne raja tuyi kava yeil Rani
An Bharly dolya.. An Bharly dolya kadhi pahyal saya
Tava male sayi mandi disate mazi may
Hambarun vasarale chate java gay..
Mahnun manto Anandan bharavi tuzi Oti
Punha punha janm Ghava maye tuzi poti
Tuzya charni theva math
un dharav tuja payyyy
Tava male paya mandi disti mazi may disti mazi may
Hambarun vasarale chate java gay..
tava male tichya madi diste mazi may ,disti mazi maya
lyrics85.com